Kategorie
Newsletter

Získávejte nejnovější informace a akční nabídky z našeho eshopu.

Náhodné produkty

Deka, přehoz károvaná

Naše cena: 620.00 Kč

Samet medově žlutý

Naše cena: 35.00 Kč

Vlněný retro šátek V2

Naše cena: 80.00 Kč

Obch. podmínky, reklamace a GDPR

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen „VSP“, upravují práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru www.veselakocka.cz mezi prodávajícím Pavel Hlavica, Švabinského 1142, 697 01 Kyjov. IČ: 18176097

Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídi právní úpravou kupní smlouvy dle úst. § 588 s násl. ve spojení s úst. § 612 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „občanský zákoník“.

Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírány bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků, a to zasláním objednávky zboží zveřejněného v nabídce prodávajícího na serveru www.veselakocka.cz (dále jen „server“) ze strany kupujícího a potvrzením obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu, či e-mailu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4) BALNÉ A POŠTOVNÉ

Objednané zboží vám zašleme Českou poštou, Zásilkovnou nebo osobní vyzvednutí po domluvě předem

- platbou bezhotovostní - 95,- Kč

(převodem na účet : 2101149524/2010, jako Variabilní symbol použijte číslo faktury).

- platba v hotovosti při převzetí

Objednávky Slovensko nebo zahraničí:

možná je pouze platba předem na účet

- bezhotovostní platba - 250,- (převodem na účet)

Poštovné na Slovensko nebo do zahraničí Vám může být dodatečně upraveno...v závislosti na množství objednaného zboží.

O této skutečnosti Vás budeme informovat e-mailem předem.

Poštovné "zdarma" bohužel neplatí u objednávek ze zahraničí včetně Slovenska...free postage does not apply to foreign orders. Thank you.

5) DODACÍ LHŮTA

1.Dodací lhůta je nejpozději do 10-ti pracovních dnů. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

6) REKLAMACE, ZÁRUKA a vrácení zboží bez udání důvodu:

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Zboží si po převzetí prohlédněte, kvůli případným vadám a poškození. Případné vady prosíme neprodleně hlásit naší firmě :)

Ze zákona máte právo do 14dnů vrátit nevyhovující zboží, které však musí být vámi nepoužité (nenošené, neprané)

Nová právní úprava dává spotřebiteli právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů v případě, že bude spotřebitel vystaven nekalé obchodní praktice. Dále spotřebitel může požadovat přiměřené snížení ceny v rozsahu odpovídajícím povaze a závažnosti nekalé obchodní praktiky

O této skutečnosti nás, prosím, informujte předem e-mailem či telefonicky. Děkujeme :)

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců - vyjma zboží bazarového. Tam je zákonná záruční lhůta 12 měsíců.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním - týká se pouze vlněných šátků

Postup při reklamaci zakoupeného zboží:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem, písemně nebo telefonicky nebo v jakékoliv provozovně nebo sídle podnikání

2) zboží zašlete jako doporučený balík nebo dopis na naši adresu: Pavel Hlavica, Švabinského 1142, 69701 Kyjov, Česká republika
3) do zásilky uveďte důvod reklamace - vady zboží, vaši adresu (kontaktní údaje), potřebné k vyřízení reklamace
4) kopii dokladu (faktury) o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

V případě prodeje použitého zboží spotřebiteli neodpovídá prodávající za vady
odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím ( §
2167 občanského zákoníku ).

Práva z odpovědnosti za ostatní vady, za které
prodávající odpovídá podle právních předpisů, může uplatnit kupující jen ve zkrácené
reklamační lhůtě v délce 12 měsíců ( § 2168 občanského zákoníku )

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy od odeslání zboží zákazníkem. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy prodejcem.

Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum a místo uplatnění reklamace, charakteristika vytýkané vady a způsob, jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

Je-li reklamace uznána za oprávněnou má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů, spojených s uplatněním reklamace.

V případě vyřešení reklamace výměnou zboží neběží nová lhůta pro uplatněná práv z vadného plnění ale pokračuje běh lhůty reklamovaného zboží.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smouvy je příslušná Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, IČO: 0020869, www.coi.cz.

7) Ochrana osobních údajů:
Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovaní osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího.

Prodejce se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti zpracovatele osobních údajů, vyplývající z právních predpisů. Přijatá technická a organizační opatření odpovídají míře rizika. K osobním údajům budou mít přístup pouze oprávněné osoby . Oprávněné osoby Prodejce, které zpracovávají osobní údaje podle těchto podmínek, jsou povinny zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zverejnění by ohrozilo jejich zabezpečení. Prodejce zajistí jejich prokazatelné zavázání k této povinnosti.
Po ukončení poskytování plnění, je Prodejce povinen všechny osobní údaje vymazat, pokud nemá povinnost uložit osobní údaje na základě zákona (např. daňový zákon)
Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídíGDPR - NAŘÍZENÍ
EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Máte právo na přístup ke svým údajům, na jejich výklad, informace a další práva. O přístup můžete požádat na : veselakocka@post.cz.

Nejsme plátci DPH!

Zákony a předpisy:

- zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
- zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů